บริษัท มหาชัย ออโต้ เซลส์ จำกัด ศุนย์บริการและจัดจำหนายรถยนต์เชฟโรเลตทุกประเภท
clear space
ตารางตรวจเช็คระยะรถยนต์ บริการตรวจเช็คเครื่องด่วน บริการตรวจเช็คนอกสถานที่ แบบสอบถามความพึงพอใจ บริการนัดหมายตรวจเช็คล่วงหน้า

แบบสอบถามความพึงพอใจ:จุดประสงค์ของแบบสอบถามนี้เพื่อเป็นการศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของเชฟโรเลต สมุทรสาคร เพื่อเป็นการปรับปรุงบริการของเราให้ดีขึ้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ
Part 1: ข้อมูลการบริการ
1. รถเชฟโรเลตรุ่นไหนที่ท่านต้องการนำเข้ารับบริการ?
AVEO OPTRA OPTRA ESTATE COLORADO CAPTIVA
2. ท่านเคยนำรถของท่านเข้ารับบริการที่เชฟโรเลต สมุทรสาครปีละกี่ครั้ง?
None 1-3 times 4-6 times Over 6 times
3. กิจกรรมไหนของทางเชฟโรเลตที่ท่านสนใจ? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ตรวจสภาพรถยนตร์ (ฟรี) แรลลี่ แข่งกีฬา เชฟวี่ ฝึกสอนการซ่อมบำรุงรักษารถยนตร์
การกุศล เชฟวี่ ปาร์ตี้ อื่นๆ โปรดระบุ
Part 2: ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของท่านต่อการบริการของเชฟโรเลต สมุทรสาคร
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านตามที่ระบุจาก 0-10:
0 = ไม่พอใจมาก 5 = ธรรมดา 10 = พอใจมาก
ความพึงพอใจต่อที่ปริกษาด้านบริการ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ความสามารถในการอธิบายปัญหาของที่ปริกษาด้านบริการ
2. ความสามารถในการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
3. บุคลิกของที่ปรึกษาด้านบริการ
4. ความกระตือรือร้นและความใส่ใจในการบริการ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการบริการ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. ความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง
6. การรับรู้ถึงปัญหาและประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา
7. ระยะเวลาในการรอคอยการให้บริการซ่ิอมบำรุง
8. การส่งมอบรถตรงเวลาที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า
ความพึงพอใจต่อราคา
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. ราคาอะไหล่มีความสมเหตุสมผล
10. ราคาค่าบริการมีความสมเหตุสมผล
ความพึงพอใจต่อสถานที่ให้บริการ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. ห้องรับรองลูกค้า เช่น โซฟาสำหรับดูทีวี และ ฟังเพลง, แมกกาซีน, หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
12. เบเกอรี่และเครื่องดื่ม เช่น กาแฟ, ชา (อาหารกลางวันสำหรับการรอซ่อมทั้งวัน)
13. ความสะอาดของสถานที่รวมทั้งห้องน้ำ
ความพึงพอใจต่อโปรโมชั่นของบริษัท
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. ฟรีค่าตรวจสอบรถ
15. ส่วนลดจากแคมเปญสำหรับอะไหล่บางประเภท
16. อนุญาติให้ลูกค้ายืมใช้รถของบริษัทในกรณีที่ระยะเวลาซ่อมกินเวลามากกว่า 3 วัน
ความพึงพอใจหลังการบริการ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่าน 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับการติดตามปัญหา หลังจากรับมอบรถแล้วภายใน 5 วัน
18. โปรดให้คะแนนความพึงพอใจต่อการบริการของเชฟโรเชคสมุทรสาครโดยรวม
19. คุณเคยเข้ารับบริการของเชฟโรเลตที่อื่นหรือไม่?
เึคย ไม่เคย
20. ถ้าคุณเคยรับบริการจากเชฟโรเลตที่อื่น โปรดระบุความพึงพอใจของท่านต่อเชฟโรเลต สมุทรสาคร
ดี ธรรมดา แย่
21. คุณจะแนะนำคนอื่นให้มารับบริการกับเราหรือไม่
แนะนำ ไม่แนะนำ
Part 3: ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย หญิง
2. อายุ
18-25 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46 ปีขึ้นไป
3. สถานะการแต่งงาน
โสด (ข้ามไปข้อ 5) แต่งงาน หย่า
4. กรณีที่แต่งงานหรือหย่า คุณมีบุตรกี่คน
0 1 2 3 4 5 มากกว่า 5
5. การศึกษาระดับสูงสุด
ต่ำกว่ามัธยมปลาย มัธยมปลาย ปวช.-ปวส.
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
6. อาชีพ
เจ้าของกิจการ รับราชการ รับจ้างอิสระ
พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ  
7. รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน
ต่ำกว่า 20,000 บาท 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท
60,001-80,000 บาท 80,001-100,000 บาท มากกว่า 100,000 บาท
8. รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
ต่ำกว่า 20,000 บาท 20,001-40,000 บาท 40,001-60,000 บาท
60,001-80,000 บาท 80,001-100,000 บาท มากกว่า 100,000 บาท
 
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม
เบอร์โืทรศัพท์
 
Web Design by iDEASLOT Co.,LTd